Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym kochamyprezenty.pl

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.kochamyprezenty.pl jest prowadzony przez Ewę Sobianowską-Szapajko, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ESSKA Group Ewa Sobianowska-Szapajko z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 13…. (NIP: 6311912278; REGON: 362502764)w zakresie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet (dalej jako:„sklep”).

 1. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: shop@kochamyprezenty.pl pisemnie na adres: ESSKA Group Ewa Sobianowska-Szapajko, Gliwice ul. Jana Pawła II 13(adres korespondencyjny)a także telefonicznie pod numerem tel: 515501577 w godz. 9.00 – 18.00 w dni robocze (poniedziałek-piątek).

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe.

 3. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Celem potwierdzenia sprzedaży i jej warunków sklep wystawia klientowi fakturę lub rachunek. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki, które są naliczane odrębnie.

 4. Opis produktów przedstawionych na stronie internetowej sklepu wraz z przedstawionymi przy produktach cenami stanowi jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Oferta jest wiążąca dla sklepu z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.

 5. Zamówienia w sklepie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza sprzedaży na stronie sklepu lub przesłanie zamówienia drogą mailową na adres shop@kochamyprezenty.pl. Klient jest obowiązany prawidłowo wskazać swoje dane osobowe, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy oraz nr telefonu kontaktowego.

 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres mailowy Klienta.

 7. Zamówiony produkt jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas realizacji zamówienia obejmuje także czas niezbędny do wysyłki i czas dostawy.

 8. Dostawa produktu jest dokonywana we współpracy z firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., jak też osobiście w placówce stacjonarnej sklepu. Klient jest obciążany kosztami dostawy, według cennika podanego na stronie sklepu, jak też każdorazowo przy składaniu danego zamówienia.

 9. Klient po odebraniu produktu powinien sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić protokół szkody wraz z osobą dostarczającą przesyłkę i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

 10. Zamówienie przyjęte do realizacji wiąże się z zobowiązaniem klienta do uiszczenia należności na rzecz sklepu. Jedyną możliwą formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu. (Dane znajdują się w zakładce „Kontakt i dane firmy”: https://kochamyprezenty.pl/pl/i/Kontakt-i-dane-firmy/15)

 11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako „Ustawa”) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu <wzór formularza o odstąpieniu dostępny pod poniższym linkiem https://kochamyprezenty.pl/info/index/pageId/7/preview/1.

 12. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez:

  • przesłanie wiadomości e-mail, na adres mailowy sklepu,

  • w formie pisemnej, na adres korespondencyjny sklepu.

 13. Sklep niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez klienta adres mailowy.

 14. Zgodnie z Ustawą, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów,
  za wyjątkiem
  kosztów zwrotnego odesłania produktu do Sklepu w wyniku odstąpienia klienta od umowy, które to koszty obciążają klienta.

 15. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy,
  między innymi w przypadku umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tak zwany produkt spersonalizowany). Sklep każdorazowo oznaczy produkty, które mają charakter spersonalizowany i w związku z powyższym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych produktów bez podania przyczyny.

 16. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, klient jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie do sklepu, to jest nie później niż w terminie 14 dni na adres korespondencyjny sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ponosi klient bacząc przy tym, aby wybrać sposób przesyłki gwarantujący dostawę towaru w stanie nie uszkodzonym.

 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 18. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 19. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, sklep zwraca klientowi uiszczoną przez niego kwotę ceny za produkt oraz poniesione przez klienta przy zakupie koszty dostawy, lecz tylko do wysokości najtańszego sposobu przesyłki dostępnego w sklepie. Sprzedający zwraca wyżej wskazane należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Jeżeli klient wybrał sposób odesłania produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego wyższych kosztów. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy wskazany przez klienta, a w braku takiego wskazania – przekazem pocztowym.

 20. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.

 21. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie umowy sprzedaży. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej sklep ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.

 22. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko klienta oraz jego adres
  e-mail, opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz
  zdjęcia uszkodzenia produktu.

 23. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep powiadomi
  o konieczności jej uzupełnienia.

 24. Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie na adres korespondencyjny sklepu.

 25. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminiedo 14 dni.

 26. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z producentem, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.

 27. W toku prowadzonego postępowania reklamacyjnego, sklep wskazuje czy koniecznym jest zwrócenie towaru. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu, przy czym sposób dostawy produktu powinien zostać ustalony ze sklepem w formie pisemnej lub mailowo.

 28. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 30. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu wymaga pełnej akceptacji dla treści niniejszego regulaminu.

 31. Sklep jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku ze złożonymi zamówieniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i mogą być w związku z tym przekazywane przedsiębiorcom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klientów, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Klienta
  z tej formy płatności). Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani innych usług. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 32. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia jego publikacji na stronie internetowej sklepu. Obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie sklepu, jak też może zostać dostarczany nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

  Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich utrwalenia i umieszczenia na stronie sklepu. Zamówienia złożone lub wykonane przed wejściem w życie zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach, o których klient został poinformowany przed zakupem produktu.Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl